انتقال دامنه

انتقال دامنه یا  Domain Transfer

برای انتقال دامنه باید توجه داشته باشید که : 60 روز از انتقال و یل ثبت دامنه به شرکت ثبت کننده فعلی گذشته باشد. یر طبق قوانین ICANN یاید 1 روز از تاریخ انقضای دامنه باقی مانه باشد. سپس با شرکت ثبت کننده فعلی دامنه تماس برقرار کنید تا دامین شما را unlock کند و کد authorization را دریافت کنید. توجه داشته باشید که باید به ایمیل دامنه شما فعال باشد و به آن دسترسی داشته بااشید. سپس با مراجعه به قسمت ثبت دامنه سایت پل سرور دامنه خود را انتقال دهید.