مشاوره رایگان :

انتقال دامنه

انتقال دامنه

انتقال دامنه یا  Domain Transfer

برای انتقال دامنه باید توجه داشته باشید که :

۶۰ روز از انتقال و یل ثبت دامنه به شرکت ثبت کننده فعلی گذشته باشد.

یر طبق قوانین ICANN یاید ۱ روز از تاریخ انقضای دامنه باقی مانه باشد. سپس با شرکت ثبت کننده فعلی دامنه تماس برقرار کنید تا دامین شما را unlock کند و کد authorization را دریافت کنید.
توجه داشته باشید که باید به ایمیل دامنه شما فعال باشد و به آن دسترسی داشته بااشید.
سپس با مراجعه به قسمت ثبت دامنه سایت پل سرور دامنه خود را انتقال دهید.